Què oferim

L’entrada en vigor del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ha ocasionat per al sector públic i privat una sèrie d’exigències administratives, organitzatives i tècniques basades en la gestió de riscos que signifiquen un canvi de paradigma respecte al que es venia fent fins al moment.

D’una manera o altra, totes les empreses de caràcter mercantil, ens públics i altres agents econòmics i socials (com fundacions, associacions, etc.,) posseeixen dades relatives a altres empreses i / o persones o bé en suport físic, o bé en suport magnètic o informàtic que s’ubiquen en instal·lacions físiques o en el núvol.

Aquests tractaments de dades de caràcter personal, de vegades són senzills (de baix risc) però altres vegades són més complexos (d’alt risc).

Tant els uns com els altres s’han de fer respectant les obligacions establertes en la normativa vigent, a causa de l’augment de la preocupació dels ciutadans respecte als seus drets, sobretot amb el desenvolupament de les tecnologies de la informació i les xarxes socials.

Si no s’adopten mesures responsables ajustades a la norma, des de l’entrada en vigor del Reglament UE 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, les sancions econòmiques per als infractors, podrien ser fins i tot de fins al 4% de la facturació de les empreses que infringeixin la normativa … En el cas d’una PIME o una Fundació Social, l’efecte d’aquest tipus de sancions seria devastador, fins i tot podria provocar la seva desaparició.

En vista d’això, perquè els nostres clients obtinguin solucions que s’ajustin a la seva realitat individual i a les obligacions legals vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal, hem configurat un paquet de serveis que es resumeix les següents línies

Els Nostres Serveis

servicios protección datos lopd gdpr